Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Na aanmelding

U heeft zich aangemeld of bent verwezen naar een eerstelijns ergotherapeut. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische en klantgerichte benadering. Het doel is u te helpen in een  aantal sessies te komen tot verbetering van uw situatie. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Daarna maken we samen met u een plan hoe uw doel te bereiken. In veel gevallen bezoekt de ergotherapeut u aan huis, omdat de behandeling dan efficiënter kan plaatsvinden.

 

2. Bescherming persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten/cliënten goed wordt geborgd. Tevens is de dossiervorming gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we alleen (medische) informatie mogen uitwisselen met zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken zijn. Zoals uw (huis)arts of fysiotherapeut. Is het in het kader van uw behandeling of begeleiding wenselijk informatie uit te wisselen met andere betrokkenen, dan is daarvoor uw toestemming nodig. Wilt u kenbaar maken met welke betrokkenen we, in het kader van de behandeling of begeleiding, informatie mogen uitwisselen?

 

Ondergetekende verklaart de behandelend ergotherapeut toestemming te geven voor het opvragen en uitwisselen van informatie ten behoeve van de behandeling en begeleiding met:

0 familielid/mantelzorger, namelijk:………………………………………………………………………………………………

0 thuiszorg

0 gemeente  (Porthos)

0 leverancier hulpmiddelen/voorzieningen

0 zorgverzekeraar

0 CIZ

0 werkgever

0 bedrijfsarts

0 arbeidsdeskundige

0 anders, namelijk:...

*aanvinken wat van toepassing is

 

Wij raden u aan om ons Privacyreglement  te lezen voor een uitgebreide omschrijving over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de bescherming daarvan. U vindt deze op onze website.  

 

3. Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.

NB: de overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt, is voor ons niet inzichtelijk. Wilt u meer weten over uw eigen risico, informeer hier dan naar bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

4. Behandelafspraken

De duur per afspraak varieert, gemiddeld tussen een half en een heel uur. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen.

Bij niet of te laat afgemelde afspraken kan een vergoeding van € 30 bij u in rekening worden gebracht.

 

Middels ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van de afspraken geldende bij niet of te laat afgemelde afspraken. 

 

5. Aanwezigheid stagiair

De praktijk werkt graag mee aan het goed opleiden van aankomende ergotherapeuten. We verzorgen daarom regelmatig stagebegeleiding. Gedurende het hele jaar kan een stagiair in de praktijk aanwezig zijn. Wij zullen u toestemming vragen voor de aanwezigheid van een stagiair bij uw behandeling.    

 

6. Telefonische bereikbaarheid

U krijgt het telefoonnummer van uw behandelend ergotherapeut bij het eerste contact. Voor vragen betreffende uw behandeling kunt u dat nummer bellen. Wanneer uw ergotherapeut niet op kan nemen, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Voor algemene vragen kunt u bellen met 06 44305050.

  

7. Klacht én compliment

De praktijk vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht over uw ergotherapeut?

Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut. Dan kunt u samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Als u het moeilijk vindt uw ergotherapeut rechtstreeks te benaderen, neem dan contact op met de praktijkeigenaar, tel 0644305050. Komen we er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure.

 

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via het contactformulier op de website of laat uw waardering achter op www.zorgkaartnederland.nl.

 

 

                                              

Datum:                                                                               Plaats:                 

 

 

Naam: 

 

 

Handtekening: