Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Ergotherapie ‘De Praktijk’  van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen en wat de bewaartermijn is van deze informatie. 

Contactformulier

Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. .

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Ergotherapie dossier

In uw dossier noteren wij persoonlijke gegevens van u, voor zover deze verplicht gerapporteerd moeten worden voor de zorgverzekeraar, of indien het relevant is voor uw behandeling en advies.

De volgende (bijzondere) persoonsgegevens van klanten, cliënten en/of personeel kunnen worden verwerkt of kunnen te herleiden zijn:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • BSN nummer
 • geslacht
 • medische gegevens (bijv. aandoening en medicijngebruik)
 • naam huisarts/andere betrokkenen, zoals andere zorgverleners
 • maatschappelijke gegevens (bijv. gezinssamenstelling en burgerlijke staat)
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 • ras of etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging
 • lidmaatschap van een vakbond
 • seksuele geaardheid

Bewaartermijn

Ergotherapie ‘De Praktijk’ zal de persoonsgegevens verzameld via de website (www.ergotherapie-depraktijk.nl) gedurende de volgende periode bewaren:

 • wanneer men een vraag stelt via de website, tot 6 maanden nadat de vraag door ons beantwoord is;
 • in de overige gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan in het voorkomende geval noodzakelijk is;
 • het bovenstaande is niet van toepassing indien op verzoek van de betrokken persoon de persoonsgegevens vernietigd zijn.

Voor de persoonsgegevens verzameld van onze cliënten in het ergotherapie dossier gelden de volgende bewaartermijnen:

1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar¹. 

3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokken persoon gegevens zijn vernietigd.

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
   

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Klacht indienen
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u hierover contact met ons opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht

om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Ergotherapie ‘De Praktijk’.

Contactgegevens
Ergotherapie ‘De Praktijk’
Kalverstraat 1

4331 LZ Middelburg

Tel 0644305050